ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ހަނިމާދޫ ފަހުގެ

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން 2400 މީޓަރު ދިގު ރަންވޭއެއް އަޅާފައިވާއިރު، އަދި ބޭނުންކުރަން ފަށާނީ 1200 މީޓަރެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއަރޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މެދު ނުކެނޑި ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

136 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އައު ރަންވޭގެ އިތުރުން، ފަސިންޖަރުންގެ ޓަރމިނަލަކާއި ކާގޯ ޓަރމިނަލަކާއި ފިއުލް ފާމް އަދި ފަޔަރ ފައިޓިން ފެސިލިޓީފަދަ ތަންތަން ގާއިމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އައު ރަންވޭ އަކީ އެއަރބަސް އޭ 320 އަދި ބޮއިން 737 ގެ ފްލައިޓުތައް ޖެއްސޭ ފެންވަރުގެ ރަންވޭއެކެެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ