ކަށު ނަމާދުގެ މަޢުލޫމާތު

ހަނިމާދޫ އިޖުތިމާޢީ ފަހުގެ

ނަން: ޢަބްދުއް ސައްތާރު އާދަމް (ދޮންމަނިކު)

އެޑްރެސް: އާއަޒުމް، ހދ.ހަނިމާދޫ
ނިޔާވި ތާރީހު: 03-02-2024
ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ތާރިހު: 03-02-2024
ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ވަގުތު: އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު
ކަށު ނަމާދު ކުރެވޭ ތަން: މަސްޖިދު މޫސާ ޢަލީ ހދ.ހަނިމާދޫ

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

 

މައްޔިތާގެ މައްޗަށްވާ ދިރިތިބީންގެ ހައްގު “ކަށުނަމާދު”

 

 

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ