އެމްޑީޕީ މަޖިލީސް ޕްރައިމަރީ: ހަނިމާދޫ ދައިރާ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހަނިމާދޫ ޚަބަރު ޚަބަރު ޢާޖިލް ފަހުގެ

ހަނިމާދޫ

1. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މ.ނޮރަންމަ/މާލެ: 193

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

2. ޢަލީ ޝިނާން، މަލަ/ހދ.ހަނިމާދޫ: 70

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 350

* ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ: 266

* ބާތިލް ވޯޓް

: 03

ހިރިމަރަދޫ
1. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މ.ނޮރަންމަ/މާލެ: 24
2. ޢަލީ ޝިނާން، މަލަ/ހދ.ހަނިމާދޫ: 08
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 53
* ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ:
* ބާތިލް ވޯޓް:

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ