ތިން ޤައުމަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުންނަށް ރުހުން ހޯދަން މަޖިލީހަށް

ޚަބަރު ފަހުގެ

ދިވެހި ރާއްޖެއިން 3 ޤައުމަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުންނަށް ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރު ކަމަށް މއ. ތުޅާގިރި މަސްއޫދު އިމާދު، މެލޭޝިއާގެ ސަފީރު ކަމަށް މ. ރުށްފުށި ޑރ. މަރިޔަމް ޝަބީނާ އަހުމަދު، ބެލްޖިއަމް އަދި ވިލާތުގެ އިއްތިހާދަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް މ. ގީލާވިލާ، ގީލާ އަލީގެ ނަންފުޅެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ލަންކާ ސަފީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ފޮނުއްވި މަސްއޫދަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގެ ޕްރެސް ސެކެޓްރީގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ބެލްޖިއަމް އަދި ވިލާތުގެ އިއްތިހާދަށް އައްޔަން ކުރަން ފޮނުއްވި ގީލާ އަލީއަކީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައިވާ ކަނބަލެކެވެ. ގީލާ ވަނީ ކުރިން ޚާރިޖީ ދާއިރާގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ސަފީރުކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވަން ފޮނުއްވެވި ނަންތައް ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ