ކޮޅުވެއްޓިއަކުންޖެހި ހަނިމާދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ

ޚަބަރު

ކޮޅުވެއްޓިއަކުންޖެހި ހަނިމާދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:45 ހާއިރު ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް މުދާ އަންލޯޑު ކުރުމުގައި ހަރަކާތް ތެރިވާ ” ލިޔޯ ކުރޯން” ނަމަކަށް ކިޔާ ކޮޅުވެއްޓި ތެޔޮއަޅަން ކައިރި ކުރުމުގެ ތެރޭ މާރުކޭޓް ތަނބެއްގައި ޖެހިގެނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މާރުކޭޓް ހުޅަނގު، ދެކުނު ތަނބުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެތަނބު ވަނީ އަލުން ތަނބެއް އަޅައިގެން ނޫނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ގެލުންވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ