ހުޅުމާލޭ ފޭސް 3 ގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެޗްޑީސީ އަދި ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖީނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން (ސީއެމްސީ) އިންނެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގެ ކަރަންޓް ނެޓްވޯރކްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ހާމަކުރެއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އަދި މީގެއިތުރުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގައި ޖީޕޮން ނެޓްވޯރކްސްވެސް އެޅިގެންދާނެއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 މަގުތައް ތަރައްގީވެގެންދާނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުންނާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުވެސް އިތުރަށް ފުރިހަމަވާނެ ހެން ކަމަށް އެޗްޑީސީން ހާމަކުރެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ