ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރު ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ރުހުން ޒަރީރަށް

ޚަބަރު ފަހުގެ

ކޮމިޝަނަ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ހަސަން ޒަރީރު އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރުކަމަށްް އައްޔަންކުރުމަށް ޒަރީރުގެ އިތުރުން ދެން ރައީސް މުއިއްޒު ފޮނުވާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ކޮމިޝަނަ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމުގައި ހުރި ޔަޒީދު މުހައްމަދު ނަމެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ކޮމެޓީން މިއަދު ވަނީ ވަކިވަކިން ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓަށް އަހާފައެވެ. ކޮމިޝަނަރުކަމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ފެންނަކަމަށް ކޮމެޓީގެ 10 މެމްބަރުން ވޯޓް ދިނެވެ. ޔަޒީދު އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރަން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދީނީ ހަތަރު މެމްބަރުންނެވެ.

ކޮމިޝަނަރުކަމަށް އައްޔަންކުރަން ކޮމެޓިން ރުހުން ދިން ޒަރީރު ވަނީ ދާދިފަހުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައެވެ.

ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމު ހުސްވީ އެމަގާމުގައި ހުންނެވި ފަތުހުﷲ ޖަމީލް މިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމުންނެވެ. މަޖީލިހުގައި އިންތިހާބުގައި ފަތުހުﷲ އަށް ވާދަކުރި ދާއިރާ ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ