18 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ޚަބަރު ފަހުގެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމަުން އަންނަނީ ހ. ބްލޫސްކޫޕް (މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: ހ. ބްލޫޑްރީމް) ޙުސައިން ޒިހާން އެވެ.

ޒިހާން އެންމެ ފަހުން ފެނިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ދިރިއުޅޭ ގެއިން ކަމަށް އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތުދީފައިވެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެހެންވެ ޒިހާންގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން 3322111 އަށް ނުވަތަ ހެންވޭރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަންބަރު 9400053 އަށް ގުޅައި ހިއްސާކޮށް ދޭން އެދިފައިވެ އެވެ.

ފުލުހުން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ 24 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންނެވެ. މި މަހުގެ 14 އިން ފެށިގެން ގެއްލިފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު/އެފްރޯ، އަހުމަދު އިޔާޝް ވަސީމެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ