އެޗްޑީސީގެ ޑޭޓާބޭސް ހެކްކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޑޭޓާބޭސް ބަޔަކު ހެކްކޮށްފި އެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ޑޭޓާބޭސް ހެކްކޮށްގެން، ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަން ޓައިމް ޕާސްވޯޑު (އޯޓީޕީ) ހޯދުމަށް މެސެޖު ކުރަމުންދާ މައްސަލަ
ފުލުހުންގެ ސަމާލު ކަމަށް ވެސް އައިސްފައިވާތީ އެކަން މިހާރު އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ