ހުޅުމާލެއިން ބާރަށު ފިރިހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ޚަބަރު ފަހުގެ

އޮގަސްޓް 26 ވަނަ ދުވަހު ހއ. ބާރަށް / ސައިނިންގސްޓަރ، މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤު (35އ) އާއިލާއަށް ޚަބަރެއްނުވެ ގެއްލިފައިވާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ އޮގަސްޓް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އެހައިކަންހާއިރު، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ އެޕާޓްމަންޓުންނެވެ. އޭރުލައިގެންހުރީ ގޮޅިޖެހި ރަތްކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ނޫކުލައިގެ ޖީންސެއްކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން 3322111 އަށް ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު9393351 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ