އިންތިޙާބުގައި ބައިވެރި ލީޑަރުން ޑރ. މުޢިއްޒުއާއެކު ވަޑައިގަތުމަށް ގޮވާލައިފި

ފަހުގެ ސިޔާސީ

އިންތިޙާބުގައި ބައިވެރި ލީޑަރުން ޑރ. މުޢިއްޒުއާއެކު ވަޑައިގަތުމަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ ދިވެހީންއިވެންޓުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްޕީއެންސީ ޓީމަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެބޭފުޅުންނަކީ ތަރައްޤީގެ ފިކުރުގެ ޓީމްކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ޔަޤީންކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އަޅުގަނޑު އެހެންވީމަ ގޮވާލަން އިއްޔެގަ އިންތިޚާބުގަ ވާދަކުރައްވާފައިވާ އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި އެހެން ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނާއެކީ ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް. މި ޤައުމީ ވަރުގަދަ މަސައްކަތުގަ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކީގަ އަޅުގަނޑު ދަޢުވަތު އަރުވަން…” ޑރ.މުޢިއްޒު

އަދި އެމަނިކުފާނު ދިއްކުރާ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ އަތުގައި، ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ހުރިހާ ސިޔާސީ ވެރިން ހިއްޕެވުމަށް

އިންތިޙާބުގައި ބައިވެރި ލީޑަރުން ޑރ. މުޢިއްޒުއާއެކު ވަޑައިގަތުމަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ ދިވެހީންއިވެންޓުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްޕީއެންސީ ޓީމަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެބޭފުޅުންނަކީ ތަރައްޤީގެފިކުރިގެ ޓީމްކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ޔަޤީންކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު އެހެންވީމަ ގޮވާލަން އިއްޔެގަ އިންތިޚާބުގަ ވާދަކުރައްވާފައިވާ އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި އެހެން ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނާއެކީވަޑައިގެންދެއްވުމަށް. މި ޤައުމީ ވަރުގަދަ މަސައްކަތުގަ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކީގަ އަޅުގަނޑު ދަޢުވަތު އަރުވަން…” ޑރ.މުޢިއްޒު

އަދި އެމަނިކުފާނު ދިއްކުރާ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ އަތުގައި، ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ހުރިހާ ސިޔާސީ ވެރިން ހިއްޕެވުމަށް ޑރ. މުަޢއްޒު އެދިލެއްވިއެވެ.

އެދިލެއްވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ