އޭއެސްޖީން ދަރަވަންދޫގައި ‘ޕީސް ޑޭ’ ހިނގާލުން ބާއްވައިފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

އަރަބިއްޔާ ސްކައުޓް ގްރޫޕްގެ ދަރަވަންދޫ ކްރޫއިން އިސްނަގައިގެންއިންޓަނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ޕީސްހިނގާލުން އިއްޔެ ހަވީރު ބ.ދަރަވަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި އަހަރުގެޕީސް ޑޭގެ ތީމަކީ Actions for Peace: Our’ Ambition for the #GlobalGoals’  އެވެ. މި ހިނގާލުމުގައި ދަރަވަންދޫގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ބ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކަބްސްކައުޓް އަދި ސްކައުޓް ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެގޮތުން ދުވަހުގެ ތީމާ ގުޅޭ ޕޯސްޓަރުތައް މިހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން  ބޭނުންކުރިއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

1981 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ފެށުނުއިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ޕީސްއަކީ ކޮންމެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެވެ. މެސެންޖަރސް އޮފް ޕީސް އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ފާހަގަކުރާ މި ދުވަހަކީ، މުޅި އަހަރު ދުވަހު ސުލްހައިގެ އަމަލުތައް ހިންގުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅާދުވަހަކަށް ހެދުމަށާއި، ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމާއި، ޒުވާނުންނާއި ލީޑަރުން އިންސްޕަޔަރ ކުރުމުގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ