ތ. އަތޮޅުގައި 2 މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ތ. އަތޮޅުގައި 2 މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ތ. ކަނޑޫދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތާއި، ތ. ވަންދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުމުގައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ.

ތ. ކަނޑޫދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 11,258,581.29 (އެގާރަ މިލިއަން ދެލައްކަފަންސާސް އަށްހާސް ފައްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް ރުފިޔާ ނަވާވީސް ލާރި) އަށެވެ. އަދި ތ. ވަންދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 9,778,268.92 (ނުވަ މިލިއަން ހަތްދިހަ ހަތްލައްކަ އަށްހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްތޮޅަސް އަށް ރުފިޔާނުވަދިހަ ދެ ލާރި) އަށެވެ.

300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މި ދެ މިސްކިތަކީ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށްވެސް ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތަށް ބިނާ ކުރެވޭ މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކޮށް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 365 ދުވަސްތެރޭގައެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި، މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒްއާއި މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ