ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހަނިމާދޫ ޚަބަރު ޢާޖިލް ފަހުގެ

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 769
* ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ: 671
* ބާތިލް ވޯޓް: 19
* ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 3 : 382
* ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 4 : 270

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ