ހދ.ހަނިމާދޫ، އަލަމާގެ، އަލްމަރްހޫމް ޚާލިދު އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އިޖުތިމާޢީ ހަނިމާދޫ ފަހުގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ތިއްތިބޭ، ހދ.ހަނިމާދޫ، އަލަމާގެ، އަލްމަރްހޫމް ޚާލިދު އިބްރާހިމް ވަނީ 25 ޑިސެންބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ.

ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ތިއްތިބޭގެ މައްޗައް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއްވާނަމަ މިއަދުންް ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އާއިލާގެ ފަރާތުން
އަލީ އަހްމަދު 9994654
މުހައްމަދު ނަޝީރު 7992284
އިދުރީސް ޢަބްދުﷲ 7781953

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ