ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެެއްޗާއިއެކު ހަނިމާދޫ ޒުވާނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ފަހުގެ

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެެއްޗާއިއެކު ހަނިމާދޫ ޒުވާނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ގޮށްކޮޅަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނަށް ހަނިމާދޫއަށް 50 ހަކަށް ފުލުހުން އަރާފައިވާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މިއަދު ހައްޔަރު ކުރި ޒުވާނަކީ މިސަރުކާރާއި ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށްވެސް އެފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަންއާއި ބެހޭގޮތުން ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ބަހެއް އަދި ލިބޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ