ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން 5 ރަށެއްގައި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް ނިންމާ ސަރުކާރާ ޙަވާލުކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން 5 ރަށެއްގައި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫޢު ނިންމާ ސަރުކާރާ ޙަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޗައިނާ އެއިޑް މައިކްރޯ-ގްރިޑް ސީވޯޓަރ ޑީސަލިނޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ރ. އަލިފުށި، ޅ. އޮޅުވެލިފުށި، ހއ. ކެލާ، ގއ. ދާންދޫގެ އިތުރުން ކ. ކާށިދޫގައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ޗައިނާއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަލިފުށްޓާއި އޮޅުވެލިފުށްޓާއި ކެލާއާއި، ދާންދޫގައި ވަނީ ދުވާލަކު 200 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭ ޑީސަލިނޭޝަން ޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. އަދި މި ރަށްތަކުގައި 200 ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލަރ ޕެނަލްވެސް ހަރުކޮށްފައިވާކަމަށް އިމާރާތް ކުރުމާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ކާށިދޫގައި ދުވާލަކު 200 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭ ޑީސަލިނޭޝަން ޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކޮށް، އިތުރު 100 ކިލޯވޮޓްގެ ވިންޑް ޓަރބައިންއާއި، 100 ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް އެ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން 5 ރަށެއްގައި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި މަޝްރޫޢުއަށް 11.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް އިމާރާތް ކުރުމާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ސަރުކާރާ ލިޔެކިޔުންތައް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސަރުކާރުން ސޮއިކުރެއްވީ އިމާރާތްކުރުމާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ މުއްޠަލިބްއެވެ. އަދި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ޤައުމުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވޮންގ ލީޒިންއެވެ

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ