އެމްޑީޕީ މަޖިލީސް ޕްރައިމަރީ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ ބޮޑު ތަފާތަކުން ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

އެމްޑީޕީ މަޖިލީސް ޕްރައިމަރީ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ ބޮޑު ތަފާތަކުން ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ މިހާރުވެސް ހަނިމާދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ މަޖިލީސް މެންބަރެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރީ ޢަލީ ޝިނާން، މަލަ/ހދ.ހަނިމާދޫ އާއި ވާދަކޮށް 232 ވޯޓުގެ ތަފާތުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ ރަށްތަކުން ވޯޓް ލިބިފައިވާގޮތް

އެމްޑީޕީ މަޖިލީސް ޕްރައިމަރީ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހަނިމާދޫ
1. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މ.ނޮރަންމަ/މާލެ: 193
2. ޢަލީ ޝިނާން، މަލަ/ހދ.ހަނިމާދޫ: 70
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 350
* ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ: 266
* ބާތިލް ވޯޓް: 03

ފިނޭ
1. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މ.ނޮރަންމަ/މާލެ: 66
2. ޢަލީ ޝިނާން، މަލަ/ހދ.ހަނިމާދޫ: 03
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 80
* ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ:71
* ބާތިލް ވޯޓް:03

ހިރިމަރަދޫ
1. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މ.ނޮރަންމަ/މާލެ: 26
2. ޢަލީ ޝިނާން، މަލަ/ހދ.ހަނިމާދޫ: 08
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 53
* ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ: 32
* ބާތިލް ވޯޓް:

ނައިވާދޫ
1. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މ.ނޮރަންމަ/މާލެ: 21
2. ޢަލީ ޝިނާން، މަލަ/ހދ.ހަނިމާދޫ: 8
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 57
* ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ:29
* ބާތިލް ވޯޓް:

މާލެ
1. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މ.ނޮރަންމަ/މާލެ: 49
2. ޢަލީ ޝިނާން، މަލަ/ހދ.ހަނިމާދޫ: 29
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 134
* ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ: 78
* ބާތިލް ވޯޓް:

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

  1. ފިނޭއިން ވޯޓުލީ 71 މީހުންނޯ. 03 ވޯޓު ބާޠިލޯ. ވީމާ، ބާޠިލުނޫން އޮންނާނީ 68 ވޯޓުތާ؟އެކަމަކު، 2 މީހުނަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ ޖުމުލައަށް 69 ވޭ. ހިރިމަރަދޫގައި 32 މީހުންނޯ ވޯޓުލީ. އެކަމަކު 2 މީހުންނަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ ޖުމުލަ 34 ވޭ. މިއީ ކޮންކަހަލަ ހިސާބެއްބާ؟ ނަންވާނީ އަދުރޭ. ލިޔާ އެއްޗެއް ދެކޮޅުނުޖެހުނަސް ހެޔޮ.