ހދ.ހަނިމާދޫ، ސާރަޓްގެ، އަލްމަރްހޫމް މޫސާ ޙަސަން(ސިއްތި މޫސާބޭ)ގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

ހަނިމާދޫ އިޖުތިމާޢީ ފަހުގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ، ހދ.ހަނިމާދޫ، ސާރަޓްގެ، އަލްމަރްހޫމް މޫސާ ޙަސަން(ސިއްތި މޫސަބޭ) ވަނީ 13 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ.

ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަގެ މައްޗައް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއްވާނަމަ މިއަދުންް ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އާއިލާގެ ފަރާތުން
ފަރުހާދޫ މޫސާ 7915589
އަޙްމަދު އިކުރާމް/ 9695968

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ