ޗަބޭލީގެ، ހއ.ބާރަށް، އަލްމަރްހޫމާ ރާބިޢާ ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އިޖުތިމާޢީ ހަނިމާދޫ ފަހުގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަ ޗަބޭލީގެ، ހއ.ބާރަށް، އަލްމަރްހޫމާ ރާބިޢާ ޙުސައިން ވަނީ 14 އޭޕްރިލް 2024 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާއި ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް ވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

އާއިލާގެ ފަރާތުން
މުޙައްމަދު އަބުދުﷲ 7904669
އަޒީމާ އަބޫބަކުރު 7914669

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ