ވޯޓް ފޮށި ބަންދު ކުރިއިރު ހަނިމާދޫ ދާއިރާއަށް ވޯޓް ލާފައިވާގޮތް

ޚަބަރު ފަހުގެ

ހިރިމަރަދޫ ވޯޓް ފޮށި

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 8:00

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ:271

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:271

* ވަގުތު:17:30

* ވޯޓުލީ އަދަދު:213

* އަންހެން:118

* ފިރިހެން:95

 

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 8:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ:547

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:547

* ވަގުތު:17:30

* ވޯޓުލީ އަދަދު:491

* އަންހެން:250

* ފިރިހެން:241

 

ފިނޭ ވޯޓް ފޮށި

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 08:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 274

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:274

* ވަގުތު17:30

* ވޯޓުލީ އަދަދު:261

* އަންހެން:157

* ފިރިހެން:104

 

ނައިވާދޫ ވޯޓް ފޮށި
* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 8:00
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ:314
* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:314
* ވަގުތު:17:30
* ވޯޓުލީ އަދަދު: 277
* އަންހެން:156
* ފިރިހެން:121

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ