ހދ.ހަނިމާދޫ، ފޭރުމާގެ، އަބޫބަކުރު އިބުރާހިމް (ކަޅުބަކުރު)ގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

ހަނިމާދޫ އިޖުތިމާޢީ ފަހުގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ، ހދ.ހަނިމާދޫ، ފޭރުމާގެ، އަލްމަރްހޫމް އަބޫބަކުރު އިބުރާހިމް (ކަޅުބަކުރު) ވަނީ 13 މެއި 2024 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ.

ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަގެ މައްޗައް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއްވާނަމަ މިއަދުންް ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އާއިލާގެ ފަރާތުން:
* އާމިނަތު އަބޫބަކުރު 9973392
* ހަސަން ސަލީމް 7758935
* ނާސިރާ އަބޫބަކުރު 9325030
* އާސިމާ އަބޫބަކުރު 9381467
* ހަފީޒާ އަބޫބަކުރު 9701016
* އަހުމަދު އަބޫބަކުރު 7861437

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ