ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފީސިބިލިޓީ ހަދަން ޗައިނާ އަށް

ޚަބަރު ފަހުގެ

ވިލިމާލޭގައި 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މި ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖްގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އިމާރާތްކުރުމާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ މުއްޠަލިބް އެވެ. އަދި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަންގ ލީޒިންގ އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ވިލިމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަން ނިންމައިފައިވާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީ ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެ މަޝްރޫއު ގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ޑިޒައިންއާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ބިން ކަނޑަަައަޅާފައިވާ ކަަމަށާ ޑިޒައިންއާ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ނިމި ހޮސްޕިޓަލް މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ