ލޯބިވެވިއްޖެ ހަނިމާދޫގައި އަޅުވަނީ

ފިލްމީ ތަރި އަލީ ސީޒަންގެ އެސް ޕްރޮޑަކްޝަނާއި ސަޓާން ސްޓޫޑިއޯ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހި ފިލްމު، “ލޯބިވެވިއްޖެ” ހަނިމާދޫގައި އަޅުވަންނިންމައިފިއެވެ. ސެޓާރން ސްޓޫޑިއޯގެ ހަނިމާދޫ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ސުހޫދު ހަސަން ވިދާޅުވީ ލޯބިވެވިއްޖެ ހަނިމާދޫގައި އަޅުވާނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަރިވަރުގެ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ޖަވާބު

ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ އިމްތިހާނުގެ ދުވަސްވަރެވެ. އެއިން އިމްތިހާނެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކީ އެކުއްޖަކު ބޮޑުވެގެން ވާންބޭނުން ވަނީ ކޮންކަހަލަ ޝަހުސަކަށްތޯ ކުރެވިފައިވާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިނުމެވެ. ދަރިވަރުން ވަރަށް ފޯރީގައި އިމްތިހާނު ހަދައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހާދަހައި ބިރުގަނެޔޭ!

ހާދަހައި ބިރުގަނެޔޭ! ޢަބުދުއްރަޙީމް ޢަބުދުއްރަޙްމާން، އަލިމަސްވިލާ / ހއ. އުތީމުއިޝްތިހާރު ހިނގާތީ ޤައުމު އެތެރެގައި ހުތުރުފާޙިޝްވިހާޢަމަލެއްހިނގާތަން ފެންނަމުންދާތީ ތެދޭ އަދުހާދަ ބިރުގަނެޔޭ    ކަލާނގެނަހީ ކުރައްވާފައި އެވާހުރިހާ ހުތުރުޢަމަލެއްބަލާލުމަކާ ނުލާވިގޮތަށް ކުރާތަންފެނި ހާދަބިރުގަނެޔޭ    ލިވާތުކުރުން، ސިޙާގުކުރުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ : ޤާތިލް

ފަތިހުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. އާދައިގެމަތިން، ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން އަހަރެން ނިކުތީ ދުވެލާ ކަސްރަތުކޮށްލާށެވެ. ހަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ އަހަރެން ވަރަށް ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭ ކަމެކެވެ. އަންހެން ކުދިން އަހަންނާހެދި ފިދާވަނީވެސް މި ރީތި ހަށިގަނޑުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހާޒިރު ޖަވާބު

ހާޒިރު ޖަވާބޭ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ލަދުގަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ މަލާމާތްކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކުރިމަތި ކުރެވޭ ބައެއް ކަހަލަ ސުއާލުތަކަށް، ވަގުތުން ދެވޭ، މުނާސިބު އަދި އޭގައި ހެއްވާލުން ވެސް ބައެއް ފަހަރު އެކުލެވޭ ޖަވާބެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ޑިސްކޯ ތައާރަފު ކޮށްދިން ބައްޕީ ލަހިރީ މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ޑިސްކޯ ތައާރަފު ކޮށްދިން މިއުޒިކް ކޮމްޕޯޒާ އަލޯކޭޝް ލަހިރީ ނުވަތަ އާންމު ނަމުން ނަމަ ބައްޕީ ލަހިރީ އުމުރުން 69 އަހަރުގައި ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. ކްރިޓިކެއާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޗިޅިޔާ މޫސާ މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ތަމްސީލު ކުޅުމުގެ ދާއިރާ އާއި ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއްވަންދެން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި، މއ.ޗިޅިޔާވިލާ ޗިޅިޔާ މޫސާ މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު މޫސާ މަނިކު އަވަހާރަވެފައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ: މަޖުލީސްކުރާ ގޭގައި އިބިލީސް

މަޖުލީސްކުރާ ގެއަށް އިބިލީސް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. ބޭރުގެ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މަޖުލީސްކުރާ ގެއަކީ ބޭރުގެ މެހެމާނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމޭ ހިތާ ތަނެކެވެ. އެހެންވެ، އޮރެންޖު ފަގުޑިއެއްލައިގެން ހުރި ބޭރުގެ މެހަމާނާއަށް، އޭނައަކީ ކާކުކަން ނޭނގުނު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތަސްވީރެއް ކިޔައިދޭ ވާހަކަ: ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވުން

މަތީގައި އެފެންނަ ތަސްވީރަށް ބަލާލުމުން، ފިނިހަކަައް ޖެހިފައިވާ ހާލާ ފެނެއެވެ. ކުރިއަށްދާން ފިރިކިލިޔަސް ވޭނެވެ. ފަހަތަށް ދާން ފިރުކިލިޔަސް ވޭނެވެ. އަދި އޮންނަތާ އޮންނަން ޖެހުނަސް ވޭނެވެ. ސުއާލަކީ ފިނިހަކަށް ދެން ކުރެވޭނީ ކޮން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ