ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. ދޮށިމޭނާ ހައުސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލް ގައި މިއަދު ހަވީރު ޣާޒީ ހައުސް އާއި ވާދަކޮށް ފޯރި ގަދަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ފުޓްސަލް ފައިނަލަށް ޣާޒީ ހައުސް އާއި ދޮށިމޭނާ ހައުސް ދަތުރުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޣާޒީ ހައުސް އަދި ދޮށިމޭނާ ހައުސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި ދެ ޓީމު ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މިއަދު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސީނިއާރ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޣާޒީ ހައުސް ދަތުރުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޣާޒީ ހައުސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޣާޒީ ހައުސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މިއަދު ހަވީރު ޣާޒީ ހައުސް އާއި ފާށަނާ ހައުސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 4 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސީނިއާރ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓަސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މި މުބާރާތުގެ 2 މެޗެއް ވަނީ ކުޅެފައެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ހުރަވީ ހައުސް އާއި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފާށަނާ ހައުސް ހޯދައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފާށަނާ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. ފާށަނާ ހައުސް މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި މިއަދު ހަވީރު ވާދަކޮށް 10 ލަނޑު 1 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސީނިއާރ ހޭނޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފާށަނާ ހައުސް އަދި ޣާޒީ ހައުސް

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފާށަނާ ހައުސް އަދި ޣާޒީ ހައުސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލްކުރި މެޗުތަކުން ކާމިޔާބު ހޯދައި މިދެ ޓީމު ވަނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފެށުން ޣާޒީ ހައުސް އާއި ފާށަނާ ހައުސް ރަނގަޅު ކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ހޭނޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ޣާޒީ ހައުސް އާއި ފާށަނާ ހައުސް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ފެށުނު މިއަހަރުގެ ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ސީނިއާރ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ސީނިއާރ ދަރިވަރުންގެ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްކޫލްގެ ހަތަރު ހައުސް ކަމުގައިވާ ޣާޒީ، ހުރަވީ، ފާށަނާ އަދި ދޮށިމޭނާ ހައުސްގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކީ ސްޓޭޖް 2 ފުޓްސަލްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދީ، މިއަދު ހަވީރު ފައިނަލްގައި ހުރަވީ ހައުސް އާއި ވާދަކޮށް އެއްވަރުވެ ޕެނަލްޓީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކީ ސްޓޭޖް 2 ގެ ފުޓްސަލްގެ ފައިނަލަށް ހުރަވީ އަދި ދޮށިމޭނާ ހައުސް

މިއަދުގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހުރަވީ ހައުސް އާއި ދޮށިމޭނާ ހައުސް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހުރަވީ ހައުސްގެ މުއާޒްގެ ހެޓްރިކާއިއެކު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ