58 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަަސްމިއްޔާތު، ހދ.ހަނިމާދޫ

ހަނިމާދޫ ފަހުގެ ފޮޓޯ

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ފޮޓޯ: ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޖުލައިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިފައި ވަނީ 26 ޖުލައި 1965 ގައެވެ.

 

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ