ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހަނިމާދޫ ޚަބަރު ޢާޖިލް ފަހުގެ

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 527
* ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ:470
* ބާތިލް ވޯޓް: 11
* ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 3 : 257
* ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 4 :202

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ