ހދ.ހަނިމާދޫ، ފެންފިޔާޒުގެ، އަލްމަރްހޫމާ ރަޝީދާ އިބުރާހިމްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

ހަނިމާދޫ އިޖުތިމާޢީ ފަހުގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަ ހދ.ހަނިމާދޫ، ފެންފިޔާޒުގެ، އަލްމަރްހޫމާ ރަޝީދާ އިބުރާހިމް ވަނީ 22 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް ވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

އާއިލާގެ ފަރާތުން
އިބުރާހިމް މޫސާ 7933297

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ