ފޮޓޯ: ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އައު ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ބޭނުންކުރަން ފެށުން

ފޮޓޯ ހަނިމާދޫ ފަހުގެ

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ