ސިހުރެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހަނިމާދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައިގައި ވަޅުލާފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ހަނިމާދޫ ފަހުގެ

ސިހުރެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހަނިމާދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައިގައި ވަޅުލާފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

މި އެތި ވަޅުލާފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ މިރޭ 12:30 ހާއިރުއެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ހަނިމާދޫ އެމްޑީޕީން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ ބަޔަކު މިރޭ 12:15 ހާއިރު އެމްޑީޕީ ޖަގަހަށް ވަދެފައި ވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުމާއިއެކު އެތަނަން ގޮސް ބެލިއިރު ޖަގަހައިގެ އުތުރު ހުޅަނގު ކަނުގައި އެއްޗެއް ވަޅުލާފައިވާ ނިސާން ހުއްޓެވެ.

” އަހަރެމެން މިތަނަށް އައީ ޕިއެންސީގެ ބަޔަކު މިތަނަން ވަތްކަމުގެ ހަބަރު ލިބުމުން، އައި އިރު ވަޅު ކޮނެ ފަސްއަޅާފަ އޮތީ، ދެން ބެލިއިރު މިއޮތީ ލިޔެ ހަދާފައޮތް ގޮބޮޅިއެއް،” ހަނިމާދޫ އެމްޑީޕީ

މި މައްސަލަ ވަނީ މިހާރު ފުލުހަށް ހުށައަޅާފައިކަމަށް ހަނިމާދޫ އެމްޑީޕީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ