ހަނިމާދޫން ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރަށް 14 ބިން ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ހދ.ހަނިމާދޫން 50 އަހަރަށް 14 ބިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ދޫކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ބިންތައް ދޫކުރަނީ ހަނިމާދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުންނެވެ.އިޝްތިހާރު ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ މިއީ މުޅިންވެސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

5000 އަކަފޫޓު 15 ބިން ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ދަނޑުވެރިނަން ހަވާލު ކޮށްފި

5000 އަކަފޫޓު 15 ބިން ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ދަނޑުވެރިނަން ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. މިބިންތައް ހަވާލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ގުރުއަތުލާފައެވެ. އަދި މިއަދު ވަނީ އެފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.އިޝްތިހާރު މި ކަމާއިގުޅޭގޮތުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން “އިންޑިޔާ އައުޓް” ބެނާ ދަމަން ފަށަނީ؟

ހަނިމާދޫގައި ތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ހަނިމާދޫގައި “”އިންޑިޔާ އައުޓް” ބެނާ ދަމަން ކައުންސިލުން ތައްޔާރީތައް ފަށައިފިއެވެ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރު އަލީ އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް މިސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދީ ވައުދު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުމަށް އާމިނަތު ހުސައިން އާއިއެކު އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުމަށް ހދ.ނޮޅިވަރަން، ގުލަހަޒާރުގެ، އާމިނަތު ހުސައިން އާއިއެކު އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. 552،000 (ފަސްލައްކަ ފަންސާސް ދެހާސް) ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ދެއަހަރު ދުވަހަށް ހިންގާ މި ޤުރުވާން ކުލާހުގެ އެއްބަސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮށްލަނީ؟

ހަނިމާދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮށްލުމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަވެފައިވަނީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 112 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ހާމަ ކުރުމާއެކުގައެވެ.އިޝްތިހާރު އެ އެޖެންޑާގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް ޤުރުއާން ކުލާހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ވަނީ ޢުމުރުން 4 އަހަރާއި 17 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ދެޖިންސުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭ ކްލާހެއް ހިންގުމަށް އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައިކަމަށެވެ. އެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޖަނާޒާ ކޯސް ނިންމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓިފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ އާއި ދާރުލް ޤުރުއާން ވަަސުންނާ ގުޅިގެން ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހިންގި ޖަނާޒާ ކޯސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓިފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ސެޓިފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް މިރޭ ހަނިމާދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏަށް ‘އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއް’ ހޯދަނީ

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ބޭނުންވާތީ، އެކުންފުނީގެ ‘އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ’ ގެ މަގާމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ޝައުގުވެރިކަން ހުރި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމަދޫއަށް ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ކޮންކްރިޓް ތަރައްގީއެއްނޫން – ފިރާގް

ހަނިމާދޫއަށް ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ކޮންކްރިޓް ތަރަގީއެއްނޫން ކަމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ފިރާގް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހަނިމާދޫ ސްކޫލްގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުނަށް ހިންގޭ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ ފުޓުސަލް ޓާރފްދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ބަޔަކާ ހަވާކުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ފުޓުސަލް ޓާރފްދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ބަޔަކާ ހަވާކުކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް 7 ދުވަސްތެރޭ ނިންމަން ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ “މޯލްޑިވްސް އެޝުއަރ ސަޕްލައި” އަށެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ