ދިވެހީން އަޅުކަން ކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ބުދެއް ފެނިއްޖެ

ލ.ގަމުގައި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވެލި ފުނިތަކެއް ސާފުކުރަނިކޮށް އެތައް ޒަމާނެއްވެފައިވާ ބުދެއްގެ ބައެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ހެރިޓޭޖް ސޮސައިޓީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި ބުދު ހަދައިފައިވަނީ ހިރިގަލާއި އުވައިންނެވެ. ލ.ގަމު ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަންނަބީލާ ހަބީބާ ޙުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވެއްޖެ

އަންނަބީލާ ހަބީބާ ޙުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ ޝަރަފުގެ އިއްޒަތް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އައްނަބީލާ ހަބީބާ ހުސައިން ހަބިބާ އަވަހާރަވީ ޢުމުރުފުލުން 92 އަހަރުގައެވެ، ހަބީބާއަށް ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް އަރުވާފައިވަނީ 2011 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މެދު ޒިޔާރަތުގައި އިހު ހުރި ގޮތަށް ދިދަ ނަގަން ފަށައިފި

މާލޭގެ މެދު ޒިޔާރަތުގައި އިހު ހުރި ގޮތަށް ދިދަ ނަގަން ފަށައިފި އެވެ. މެދު ޒިޔާރަތުގައި ދިދަ ނުނަގަން ފެށި ސީދާ ތާރީހެއް އިނގޭކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ހުއްޓާލީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގައި މިއީ ކޮން މާއްޔެއް؟

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން އިއްޔެ ހަވީރު ވަނީ މާލޭގައި އަސްކަރީ ޕެރޭޑެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. އެ ޕެރޭޑު ބަލަން ގިނަ ބަޔަކު މަގުތަކަށް ޖަމާވި އިރު، އާންމުންނާއި ކުޑަކުދިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެސްޖެހި ގަނޑުވަރު ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

“އެސްޖެހި ގަނޑުވަރު” ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަށްސަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އެޗް.ޑީ.ސީން ފަށައިފިއެވެ.  އެޗްޑީސީން މިއަދު ބުނީ، ރާއްޖޭގެ އާސާރީ އަދި ވަޑާމުގެ ފަންނުވެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ފެންނަން ހުރި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހާޒިރު ޖަވާބު

ހާޒިރު ޖަވާބޭ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ލަދުގަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ މަލާމާތްކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކުރިމަތި ކުރެވޭ ބައެއް ކަހަލަ ސުއާލުތަކަށް، ވަގުތުން ދެވޭ، މުނާސިބު އަދި އޭގައި ހެއްވާލުން ވެސް ބައެއް ފަހަރު އެކުލެވޭ ޖަވާބެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބައްޕަ މަރައިލި ހިތްދަތި ހާދިސާގެ ޒަޚަމްތަކުގެ ވާހަކަ 60 އަހަރު ފަހުން އައިޝަތުގެ ދުލުން

މިއީ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އަތަމާގެ އައިޝަތު ހުސައިންގެ އަސަރުން ފުރިގެންވާ ވާހަކައެވެ. އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގައި ލޯބިވާ ބައްޕަ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީ 1962ވަނަ އަހަރު ގދ.ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާގެ ތެރެއިންނެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރޭޑިއޯގެ ތާރީޚުގައި އޮތް އެންމެ ކަޅު ޞަފުޙާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 29 ޑިސެންބަރު 1962 ގައި ފެށުނު ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތުގެ ތާރީޚުގައި އޮތް އެންމެ ކަޅު ޞަފުޙާއަކީ 1960 ގެ އަހަރުތަކުގައި ކްރިސްޓިއަންދީނަށް ގޮވާލައި ފޮނުވި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ މި ޤައުމުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާ

އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަކީ، މަސްޖިދުލްޤިބްލީ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ހީކުރެއެވެ. އަދި އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަކީ ޤުއްބަތުއްޞަޚްރާ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ހީކުރެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަކީ، މަސްޖިސުލްޤިބްލީއާއި ޤުއްބަތުއްޞަޚްރާއާއި އެހެނިހެން ބިނާތައް ބިނާކުރެވިފައިވާ، ވަށައިގެން އުސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގައުމު ބިނާކުރާނީ ކިހިނެއްކަން ދެނެގަތުމައްޓަކައި ތާރީޚުގެ ސަފުހާތަކަށް ނަޒަރު ހިންގައިލުން: ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސިޔަރަތުން ފިލާވަޅެއް 1

ގައުމުތައް ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އާ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ. ގައުމުތައް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަތައް ތާރީޚުގެ ސަފުހާތަކުން ފެންނަން އެބައޮތެވެ. އެފަދަ ސަފުހާތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ