އީސީ މެންބަރުކަމަށް ޒަކަރިއްޔާ އައްޔަނު ކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރު ކަމަށް ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. އީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ޒަކަރިއްޔާ އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު އެކަމަށްޓަކައި ރައީސް އޮފީހުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ޒަކަރިއްޔާއަށް މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އީސީގެ އާ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ގިނަ ބަދަލުތަކަކާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ އާ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. އީސީގެ އާ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ހޯދޭ ގޮތަށެވެ.އިޝްތިހާރު އެގޮތުން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ބޭއްވި ހުރިހާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަންދޫބުން އައްޔަން ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަންދޫބުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުލުވާލައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލިސް އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އީސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އިންތިހާބު އޮބްޒާވް ކުރަން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން، އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އެކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، 2024 ޖެނުއަރީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

މާޗް މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ މާޗް 17 ވަނަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު އޮބްޒާވުކުރަން ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ މަރޗް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވުކުރަން ބޭނުންވާ ބޭރުގެ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނަށް އެ ފުރުޞަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އިންތިޚާބު ކަވަރކުރުމަށް އެދި ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓް ދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އީސީގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރީ-ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޕޯޓަލް އާ މެދު ޙަގީގަތާ ޚިލާފު ޚަބަރުތައް ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023 ގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ވޯޓުލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިންހަދާފައިވާ ޕޯޓަލް އާ މެދު ޙަގީގަތާ ޚިލާފު ޚަބަރުތައް ނުފެތުރުއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދެވަނަ ބުރުގައި އަލަށް 408 ޒުވާނަކަށް ވޯޓު ލެވޭނެ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އަލަށް 408 ޒުވާނަކަށް ވޯޓު ލެވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ، އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ