އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރުން އެއީ މަގުމަތިން ހާސިލްކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން: މުއިއްޒު

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަކީ މަގުމަތިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންފުޅުވަނީ އިންޑިއާއާ ގާތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރަންކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން މިއަދު ގެނެސްދިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހައިވޭގައި ހުރި ސޯލާޕެނަލްތައް ނަގައި ރަށަކަށް ބަދަލުކުރާނަން – ޑރ. މުއިއްޒު

ހުޅުމާލޭ ލިންކު ރޯޑުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލްތައް ނަގައި، އެކަމަށް ހާއްސަ ދެ ރަށަކަށް ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިނަމާލެ ބްރިޖުން މާލެ، ހުޅުލެ އަދި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް 100 ދުވަހުގެތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރާނަން – ޑރ. މުޢިއްޒު

ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް، ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެތެރޭގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރައްވާނެކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބީއަށްފަހު، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން އެކުވެރިކަމާ އެކު ދެމިތިބެން ޖެހޭ – ޑރ. މުއިއްޒު

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި ދެން އޮތީ ކަމިޔާބަށް ވުރެ އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ސަޕޯޓަރުން އެކުވެރިކަމާ އެކު ދެމިތިބެން އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކެމްޕޭން ޓީމްތަކަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުއިއްޒު ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ދައުވަތު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

މުއިއްޒު ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިޔާތު ދައުވަތު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މަޖިލީހުން މިއަދު ބުނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މީޑިއާތަކަށް ވެސް ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓުކުރަން ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ. އިޝްތިހާރު ރަސްމިއްޔާތު ކަވަރުކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ބޭރުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިލްމީ ދިރާސާތައް ގިނަކޮށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވާން އިންތިހާބީ ރައީސް ހިތްވަރު ދެއްވައިފި

ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތަކުން އިލްމީ ދިރާސާތައް ގިނަކޮށް، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ނިންމުމުގައި އެފަދަ ދިރާސާތައް ހަދައިގެން ހުށަހެޅުމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހިތްވަރު ދެއްވައިފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް އިސްލާމް ދީން ތައާރަފުވި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޗައިނާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ދާން ބޭނުންވޭ – ޑރ. މުއިއްޒު

ޗައިނާގެ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނިޝިއޭޓިވް (ބީއާރުއައި) ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައި ވާ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަޝްރޫއަކީ ސިނާމާލެ ބްރިޖް ކަމަށާއި ދެގައުމުގެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން އެފަދަ އިތުރު މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވަން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޫސުމީ ބަދަލުތައް މުއިއްޒު ސީރިއަސްކޮށް ނަންގަވާ – ފިރުޒުލް

އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، މޫސުމީ ބަދަލުތައް ނަންގަވަނީ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ފިރުޒުލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. “އަލް ޖަޒީރާ” ގެ “ޓޯކް ޓު އަލް ޖަޒީރާ” ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާލޭގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭނަން – ޑރ. މުއިއްޒު

އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ވެގެންދާނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭނެ ސަރުކާރަކަށް ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުއްމީދަކީ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ތެރޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން – ޑރ. މުއިއްޒު

އުއްމީދު ކުރައްވަނީ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ސިފައިން ބޭލުން ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. “އަލް ޖަޒީރާ” […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ