ހަނިމާދޫ ގޮށްކޮޅު ދަމާ ގެންދިއުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވާ ތަފާތު ފުލޯކު ވާހަކަތައް ހުރެއެވެ. އެވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއިން މިފަހަރު ގެނެސްދޭން މިއުޅެނީ ހަނިމާދޫ ގޮށްކޮޅު ދަމާގެންދަން ބަޔަކު އުޅުނު ވާހަކައެވެ. މި ވާހަކައިގައި ހިމަނާފައިވާ އެންމެހާ ވަހަކަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަރިވަރުގެ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ޖަވާބު

ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ އިމްތިހާނުގެ ދުވަސްވަރެވެ. އެއިން އިމްތިހާނެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކީ އެކުއްޖަކު ބޮޑުވެގެން ވާންބޭނުން ވަނީ ކޮންކަހަލަ ޝަހުސަކަށްތޯ ކުރެވިފައިވާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިނުމެވެ. ދަރިވަރުން ވަރަށް ފޯރީގައި އިމްތިހާނު ހަދައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ : ޤާތިލް

ފަތިހުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. އާދައިގެމަތިން، ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން އަހަރެން ނިކުތީ ދުވެލާ ކަސްރަތުކޮށްލާށެވެ. ހަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ އަހަރެން ވަރަށް ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭ ކަމެކެވެ. އަންހެން ކުދިން އަހަންނާހެދި ފިދާވަނީވެސް މި ރީތި ހަށިގަނޑުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ: ކައިވެނީގެ ރަން ޔޫބިލީގެ ވާހަކައެއް

(ނޯޓު: މިއީ، ކުޑަ ބަދަލަކާއެކު، ރާއްޖޭގައި ހިނގި ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ކުރު ވާހަކައެކެވެ. އާދެ، މިވެސް ހަމަ ވާ ގޮތް ގޮތެވެ! ދިމާވާ ކަންކަމެވެ!) ކައިވެނިކޮށްގެން، ވަރަށް ވެސް ލޯބިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ: ބީރު މީހާ

ރަށެއްގައި އުޅުނު ދުވަސްވީ ދެމަފިރިންނެވެ. ދެމަފިރިން ކުރެން، ފިރިމީހާއަށް ފާހަގަކުރެވުނީ، ފަހަކަށް އައިސް އަންހެން މީހާގެ އިވުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމެވެ. ކޮންމެ އަކަސް ފިރިހެން މީހާ ނިންމީ އޭނާގެ އަންހެނުން ޑޮކުޓަރަށް ދައްކާލައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސޫފިޔާނާ ވާހަކައެއް: ދުއާ އިޖާބަކުރެއްވުން

ޑރ. އީޝާންއަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު އަދި މަޝްހޫރު ބޭސްވެރި ޑޮކްޓަރެކެވެ. އިލްމީ މުއުތަމަރެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ޑރ. އީޝާން އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގަތެވެ. ނަމަވެސް، ކުޑައިރުކޮޅަކަށް ފަހު، އިއުލާނުކުރެވިގެން ދިޔައީ ޑރ. އީޝާން ދަތުރުކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބަށީގެ ވާހަކަ

އެއްދުވަހު ރަސްގެފާނު އެ މަނިކުފާނުގެ ޚާދިމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. “މިއަދު އަހުރެން ބަށި ކާ ހިއްވެއްޖެއެވެ.”ދެން، ޚާދިމު ރަސްގެފާނަށް ދެންނެވެއެވެ. “އެހެންތޯއެވެ؟ ދެން، އެހެން ނުވާނީ ވެސް ކީއްވެތޯއެވެ؟ މާތްރަސްކަލާނގެ ބަށީގައި ބަރަކާތްލައްވާފައި ވެއެވެ. ބަށި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރު ވާހަކަ: މަޖުލީސްކުރާ ގޭގައި އިބިލީސް

މަޖުލީސްކުރާ ގެއަށް އިބިލީސް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. ބޭރުގެ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މަޖުލީސްކުރާ ގެއަކީ ބޭރުގެ މެހެމާނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމޭ ހިތާ ތަނެކެވެ. އެހެންވެ، އޮރެންޖު ފަގުޑިއެއްލައިގެން ހުރި ބޭރުގެ މެހަމާނާއަށް، އޭނައަކީ ކާކުކަން ނޭނގުނު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތަސްވީރެއް ކިޔައިދޭ ވާހަކަ: ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވުން

މަތީގައި އެފެންނަ ތަސްވީރަށް ބަލާލުމުން، ފިނިހަކަައް ޖެހިފައިވާ ހާލާ ފެނެއެވެ. ކުރިއަށްދާން ފިރިކިލިޔަސް ވޭނެވެ. ފަހަތަށް ދާން ފިރުކިލިޔަސް ވޭނެވެ. އަދި އޮންނަތާ އޮންނަން ޖެހުނަސް ވޭނެވެ. ސުއާލަކީ ފިނިހަކަށް ދެން ކުރެވޭނީ ކޮން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ