އިތުރު ދައުރަކަށް ނަޝާތު އީސީއަށް އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް އިތުރު ދައުރަކަށް އަލީ ނަޝާތު އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދުު ބޭއްވި މިިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވި 11 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 8 މެމްބަރުންގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާލޭ މޭޔަރުކަމުގެ ބައި އިލެކްޝަން ޖެނުއަރީ 17ގެ ކުރިން ބާއްވާނެ: އީސީ

އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ރައީސްކަމުގެ ހުވައިކުރެއްވުމުން ހުސްވާ މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން ޖެނުއަރީ 17ގެ ކުރިން ބާއްވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ނަޝާތު އައްޔަން ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްތޯ ބަލަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޢަލީ ނަޝާތު އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް އިތުރު ދައުރަކަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާ، މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 109،868 ވޯޓެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލީސް އިންތިހާބަށް ހާއްސަކޮށް 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާއަށް އިއުލާނުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އީސީ އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ވަނީ އޮފިސަރުންނާއި، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން މާދަމާ ރޭ

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ މާދަމާ ރޭ އިއުލާންކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބް މިއަދު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިމަހު ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް: އީސީ

ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވަން ޖެހޭ އިންތިހާބު މި މަހު ނެގުމުގެ ފުރުސަތެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް މިއަދު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދެބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓު ލައިފިއެވެ. މިއިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ޖުމްލަ 282،804 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފޮނަދޫގައި ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކުރެހި އޮފިޝަލަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ލ. ފޮނަދޫގައި ހުންނަ ތިން ނަންބަރު ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލަމުންދިޔައިރު، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކުރެހި އޮފިޝަލަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއެވެ. އިދިކޮޅުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ފޮނަދޫގައި ހުރި އެ ރަށު ތިން ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށީގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފޮނަދޫ ތިން ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލައިފި

ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ލ. ފޮނަދޫ ތިން ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، ފޮނަދޫގައި ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކުރެހި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ