އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ
އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ދީން

މަސްއޫލިއްޔަތާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެވޭނެ، ފަރުވާތެރިވޭ: ހުތުބާ

ތިމާއާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ގިޔާމަތްދުވަހު ސުވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއަދު އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. ‘އަމާނާތްތެރިކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު’ މި މައުލޫގެ މައްޗަށް […]

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ކުޅިވަރު

ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާރ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. ދޮށިމޭނާ ހައުސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލް ގައި މިއަދު ހަވީރު ޣާޒީ ހައުސް އާއި ވާދަކޮށް ފޯރި ގަދަ […]

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ފަހުގެ

ހަނިމާދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަޝްރޫއަށް ކުވެއިތު ފަންޑު ދިން އެހީ ވަނީ އަނބުރާ ކުރީ ސަރުކާރުގައި ގެންގޮސްފައި – ރައީސް

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ގޮތަށް ގެނައި އިސްލާހަށް އަލުން ވިސްނުމަށް އެދި އަނބުރާ ފޮނުއްވާލައްވައިފި

ހަނިމާދޫގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގަވައިދެއްވުމަށް ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންފި

ހަނީމާދޫ އެއާޕޯޓު އިތުރަށް ބޮޑުކޮށް، ރަންވޭއަށް 700 މީޓަރު އިތުރުކުރާނަން: ރައީސް

ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައްވައިފި

ސަރުކާރު މެންބަރުން ހޮވުމަކީ އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތް – ރައީސް

ދިއްދު އަށް ރައީސް ދެއްވީ ހޮސްޕިޓަލް، އެއާޕޯޓު، ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޔަގީންކަން!

ދިވެހި ދިދަ މިނިވަންކަމާއެކު ވިހުރި ހުންނާނީ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބިގެން: ޢަބްދުއްރަޙީމް

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު